• Obiady

   • REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

    SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  IM. T. KOŚCIUSZKI

    W SKIERNIEWICACH

     

     

      Uprawnieni do korzystania ze stołówki szkolnej są:

     

    1. Uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie.  W przypadku braku wpłaty wydanie posiłku dziecku będzie wstrzymane do czasu uregulowania należności. Rodzic odpowiada  za prawidłową kwotę płatności.
    2. Uczniowie, którym obiady finansuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
    3. Pracownicy szkoły.

     

     Obiady w stołówce szkolnej przy ul. 1 Maja 15 wydawane są na trzech przerwach:

     • 11.25 – 11.40
     • 12.25 – 12.40
     • 13.25 – 13.40

    Obiady w stołówce szkolnej przy ul. Kilińskiego 9 wydawane są w czeie jednej przerwy: 12.25 – 12.40.

    W przypadku, jeżeli z przyczyn organizacyjnych szkoły (wycieczka, wyjście do kina, itd.) uczniowie nie mają możliwości skorzystania z obiadu na przerwie w godz. 12.25-12.40 będą mogli zjeść obiad na innej przerwie obiadowej.

    Wydawanie obiadów będzie się odbywało według ustalonego harmonogramu.

    1. W przypadku skróconych lekcji godziny wydawania obiadów ulegają zmianie.
    2. Jadłospis na dany tydzień jest wywieszany na tablicy informacyjnej przy stołówce szkolnej lub/i na stronie internetowej szkoły (w przypadku stołówki przy ul. 1 Maja 15).
    3. Stołówka szkolna jest jedynym miejscem przeznaczonym do spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni.

     

    Zasady zachowania w stołówce szkolnej

    1.   Uczeń po wejściu do stołówki szkolnej zajmuje określone miejsce.
    2.  Po odbiór posiłku uczniowie ustawiają się w kolejce i są obsługiwani przez personel kuchni.
    3.   Podczas wydawania posiłków, na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
    4.   Po spożyciu posiłku uczniowie odnoszą naczynia w wyznaczone miejsce i niezwłocznie opuszczają stołówkę.
    5.   W sprawach porządkowych dotyczących korzystania z posiłków, uczniowie, nauczyciele i pracownicy zobowiązani są respektować polecenia nauczyciela dyżurującego lub innego upoważnionego pracownika szkoły.

     

    Osoby spożywające posiłek mają obowiązek:

    1. zachowania czystości, a w szczególności powinny przed posiłkiem umyć ręce,
    2. kulturalnego spożywania posiłków,
    3. zachowania ciszy podczas spożywania posiłków,
    4. kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i personelu kuchni i stołówki,
    5. używania sztućców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
      

     Zapisy na obiady

     

    1. W celu zapisania dziecka na obiady rodzic wypełnia odpowiednią deklarację obiadową (karta_na_obiady.pdf), którą należy dostarczyć do sekretariatu szkoły (ul.1 Maja 15).
    2. Stołówka szkolna zapewnia obiady w formie dwudaniowych posiłków. Nie ma możliwości wykupienia tylko jednego dania.

     

     Opłaty

     

    1. Opłaty za posiłki są uiszczane do 15-ego dnia następnego miesiąca (oprócz miesięcy grudzień i czerwiec, kiedy to opłaty należy dokonać w danym miesiącu, tj. do 31 grudnia za grudzień i do 30 czerwca za czerwiec). Proszę o dokonywanie wpłat co najmniej na 2 dni wcześniej przed wskazanym wyżej terminem, ze względu na różny czas transferu pieniędzy pomiędzy bankami.
    2. Wysokość opłat za korzystanie z posiłków na dany rok szkolny ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym i zamieszcza informację o niej na stronie internetowej szkoły.
    3. Wysokość opłat za posiłki szkolne dla uczniów, ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.
    4. Wysokość opłat za posiłki szkolne dla pracowników, ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku oraz kosztów utrzymania stołówki.
    5. Wysokość opłat za obiady szkolne w stołówce wynosi:
     • 1) jeden posiłek dla ucznia - opłata 7,00 zł,
     • 2) jeden posiłek dla pozostałych osób uprawnionych – 8,50 zł.
    6. Wpłatę za obiady należy dokonywać wyłącznie przelewem bankowym na konto szkoły nr: 
     80 1020 3352 0000 1002 0193 3795
     .
    7. Datą dokonania wpłaty jest dzień, w którym środki wpłyną na rachunek szkoły.
    8. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia/pracownika, miesiąc za który dokonywana jest wpłata oraz klasę, do której uczeń uczęszcza. Brak wpłaty na koncie szkoły zgodnie z podanym w regulaminie  terminem, może skutkować tym, że uczeń nie otrzyma obiadu w stołówce szkolnej.
    9. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skierniewicach zasady i terminy dokonywania tych opłat regulują zapisy odrębnych porozumień zawartych pomiędzy Ośrodkiem, a szkołą prowadzącą stołówkę.
    10. Informacja o wysokości opłaty za obiady za dany miesiąc jest każdorazowo  wysyłana do wszystkich stołowników w formie elektronicznej (poprzez dziennik elektroniczny Librus lub poczta elektroniczna).
    11. W przypadku gdy uczeń/pracownik  korzystał z obiadów w danym miesiącu i miał odpisy, informację o całkowitym koszcie za obiady uprawnieni będą otrzymywali indywidualnie poprzez e-dziennik lub lub pocztę elektroniczną do 6-go dnia następnego miesiąca.
    12. Rodziców dziecka, którzy nie otrzymają maila z kwotą do zapłaty za obiady, obowiązuje opłata za cały miesiąc. Oznacza to, że dziecko nie miało odpisów.
    13. W przypadku braku opłaty za obiady w terminach określonych w pkt. 1, obiad nie zostanie stołownikowi wydany.

     

    Zwroty za obiady

    1. Każdą nieobecność ucznia/pracownika szkoły (niekorzystanie z obiadu) należy zgłosić do 15:00 dzień wcześniej lub w nagłym przypadku (tj. choroby) w tym samym dniu do godziny 9:00  telefonicznie pod numer 502207908.
    2. Opłata miesięczna za obiady będzie pomniejszona o wartość prawidłowo odwołanych obiadów.

     

     

    Rezygnacja z obiadów

     

    1. Rezygnację z zadeklarowanego żywienia ucznia/pracownika należy zgłosić  wyłącznie w formie pisemnej w sekretariacie szkoły. W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji z obiadów na piśmie rodzic/pracownik jest zobowiązany do pokrycia kosztu przygotowanych a niewykorzystanych posiłków. Druk rezygnacji z obiadów dostępny jest na stronie szkoły (załącznik nr 2).
    2. Termin rezygnacji z obiadów nie może być wcześniejszy lub ten sam co data złożenia druku rezygnacji.

     

    Postanowienia ogólne

     

    1. Wyżej wymieniony Regulaminu stołówki Szkolnej rodzice/pracownicy będą mieli do wglądu na stronie internetowej szkoły.
    2. Kuchnia nie wydaje obiadów na wynos.
    3. W przypadku nagminnego naruszania terminu płatności lub w sposób rażący łamania zasad kulturalnego spożywania posiłków oraz zachowania bezpieczeństwa podczas pobytu w stołówce szkoła ma prawo odmówić zapisu ucznia na obiady.
    4. Podczas przerw obiadowych kolejności, porządku oraz bezpieczeństwa  w stołówce pilnują wyznaczeni nauczyciele dyżurujący.
    5. W trakcie wydawania obiadów w stołówce szkolnej mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłki oraz wyznaczeni pracownicy szkoły. Zabrania się przebywania w stołówce osobom postronnym.
    6. Stołówka szkolna została zorganizowana w ramach prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych szkoły, w tym wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.
    7. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z niej.
    8. Stołówka szkolna zapewnia wydawanie posiłku w formie gorących obiadów dwudaniowych dla uczniów szkoły.
    9. Posiłki są przygotowywane na miejscu przez pracowników szkoły, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemem HACCP.
    10. Posiłki są przygotowywane z wykorzystaniem środków spożywczych spełniających wymagania Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisów wykonawczych do tej Ustawy.
    11. Stołówka szkolna nie wydaje posiłków niespełniających norm i wymagań określonych przepisami, o których mowa w ust. 5.

     

    Podstawa prawna:

    Art. 106 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 poz.59)

     

     

     

     

     

   • Harmonogram wydawania obiadów w budynku A (1 Maja 15)

   • Poniedziałek:
    godzina 11.25 - 11.40: kl. 1a, 2b, 3b, 4a, 4b, 4c, 5b, 6a, 6e
    godzina 12.25 - 12.40: kl. 1c, 3a, 3c, 3d, 3e, 5c, 6b, 6d
    godzina 13.25 - 13.40: kl. 1b, 2a, 2c, 2d, 4d, 5a, 5d, 5e, 6c

    Wtorek:
    godzina 11.25 - 11.40: kl. 2a, 3b, 3c, 3d, 4c, 4d, 5a, 5d, 6e
    godzina 12.25 - 12.40: kl. 1a, 1b, 2c, 4b, 5e, 6b, 6c, 6d
    godzina 13.25 - 13.40: kl. 1c, 2b, 2d, 3a, 3e, 4a, 5b, 5c, 6a

    Środa:
    godzina 11.25 - 11.40: kl. 1a, 2a, 2b, 3b, 3c, 3d, 4d, 5e, 6c
    godzina 12.25 - 12.40: kl. 3a, 4a, 4b, 4c, 5b, 5c, 5d, 6a, 6e
    godzina 13.25 - 13.40: kl. 1b, 1c, 2c, 2d, 3e, 5a, 6b, 6d

    Czwartek:
    godzina 11.25 - 11.40: kl. 1b, 2c, 2d, 3a, 3e, 6a, 6b, 6c, 6e
    godzina 12.25 - 12.40: kl. 1c, 3b, 3d, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 5e
    godzina 13.25 - 13.40: kl. 1a, 2a, 2b, 3c, 4a, 5c, 5d, 6d

    Piątek:
    godzina 11.25 - 11.40: kl. 1b, 1c, 2c, 2d, 4c, 5e, 6a, 6b, 6c
    godzina 12.25 - 12.40: kl. 1a, 2a, 3a, 3d, 3e, 4a, 5a, 5b, 6d
    godzina 13.25 - 13.40: kl. 2b, 3b, 3c, 4b, 4d, 5c, 5d, 6e

    W przypadku gdy uczeń jest zwolniony z zajęć (np. religii lub wf) i kończy wcześniej zajęcia, może pójść na obiad w innych godzinach (po przerwie) i zgłosić ten fakt osobie dyżurującej.

     

   • Harmonogram obiadów w budynku B (Kilińskiego 9)

   • Uczniowie kla VII i VIII, którzy korzystają z obiadów w budynku B, korzystają ze stołówki szkolnej codziennie w godzinach 12.25 - 12.40.
     

  • Dokumenty do pobrania